Burdicks In House 23

102/27/2024Position Round
GET SMOKEDJAMZBURDICKS TAVERN
NO SHOTZHAROLDS DOGSBURDICKS TAVERN
P N PSTOODISBURDICKS TAVERN
BURDOGGSSKODENBURDICKS TAVERN
BYEONNITBYE